The zero grob draws nothing and has zero size.

zeroGrob()