Skip to content

The zero grob draws nothing and has zero size.

Usage

zeroGrob()